XV sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 marca br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)? opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 ? 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty pozakonkursowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)? opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020; Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy ? projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00