XVI sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Rawickiego. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Rawickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2025".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2015 roku i planie robót na drogach w 2016 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 4910P.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 5532P.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00