Projekt Unijny Drogowy: Ścieżka Rowerowa Rawicz-Osiek

,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego"

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z dnia 12.03.2019 r.

Data rozpoczęcia projektu 2016-02-09
Data zakończenia projektu 2022-03-31

Całkowita wartość projektu 25.254.017,80 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych 20.613.384,22 PLN

Kwota dofinansowania 17.521.376,58 PLN

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz
i Gminą Pakosław.

Wkład własny: 7.732.641,22 PLN
z tego:
Powiat Rawicki: 2.688.651,90 PLN
Gmina Rawicz: 3.382.459,57 PLN
Gmina Pakosław: 1.661.529,75 PLN

Zaplanowane działania w projekcie, to:
1. Opracowanie Studium Wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odc. Rawicz -
Osiek, na dług. około 18,150 km.
3. Opracowanie dokumentacji wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego (formuła Zaprojektuj i Wybuduj) - P&R
na 40 pojazdów i B&R (4 punkty po 10 rowerów), elementy infrastruktury komunikacji publicznej.
4. Wyposażenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rowery z towarzyszącą infrastrukturą (infokioski, wiaty).
5. Nadzór inwestorski.
6. Informacja i promocja projektu - obejmująca szerokie działania promujące komunikację publiczną i niezmotoryzowany transport indywidualny.
7. Efektywne energetycznie oświetlenie drogowe (4 nowe punkty).
8. Wykup gruntów.

Główne problemy analizowanego obszaru, to: brak węzłów przesiadkowych i niskie wykorzystanie transportu publicznego, niski poziom integracji systemu transportu publicznego, niski stopień intermodalności, mała długość ścieżek rowerowych, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, w końcu niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. Proponowany projekt rozwiązuje częściowo te problemy. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy Rawicz i Gminy Pakosław oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Produktami projektu będą:
Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 15,32 km,
Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - 4,
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 40 szt.,
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 4 szt.
Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 1,
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 40 szt.,
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 2 szt.,
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 szt.,
Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych - 4 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2020 roku:
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0,
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 86,20 Mg CO2/rok,
3) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 10.000 szt./rok,
4) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 17.500 osób/rok.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00