Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Projekt Unijny Drogowy: Ścieżka Rowerowa Rawicz-Osiek

,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

Fotografia z miejsca realizacji projektu unijnego

Informacje dotyczące projektu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z dnia 12.03.2019 r.
Aneks nr 1 z dnia 01.10.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 28.12.2020 r.
Aneks nr 3 z dnia 29.04.2022 r.
Aneks nr 4 z dnia 24.10.2022 r.
Aneks nr 5 z dnia 21.02.2024 r.

Data rozpoczęcia projektu 2016-02-09
Data zakończenia projektu 2022-12-30

Całkowita wartość projektu 23.604.147,53 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych 19.606.980,19 PLN

Kwota dofinansowania 16.665.933,14 PLN

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Wkład własny: 6.938.698,11 PLN
z tego:
Powiat Rawicki: 2.868.674,69 PLN
Gmina Rawicz: 2.471.420,13 PLN
Gmina Pakosław: 1.598.603,29 PLN

Zaplanowane działania w projekcie, to:
1. Opracowanie Studium Wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odc. Rawicz –
Osiek, na dług. około 18,150 km.
3. Opracowanie dokumentacji wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego (formuła Zaprojektuj i Wybuduj) – P&R
na 40 pojazdów i B&R (4 punkty po 10 rowerów), elementy infrastruktury komunikacji publicznej.
4. Wyposażenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rowery z towarzyszącą infrastrukturą (infokioski, wiaty).
5. Nadzór inwestorski.
6. Informacja i promocja projektu – obejmująca szerokie działania promujące komunikację publiczną i niezmotoryzowany transport indywidualny.
7. Efektywne energetycznie oświetlenie drogowe (4 nowe punkty).
8. Wykup gruntów.

Główne problemy analizowanego obszaru, to: brak węzłów przesiadkowych i niskie wykorzystanie transportu publicznego, niski poziom integracji systemu transportu publicznego, niski stopień intermodalności, mała długość ścieżek rowerowych, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, w końcu niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. Proponowany projekt rozwiązuje częściowo te problemy. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy Rawicz i Gminy Pakosław oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Produktami projektu będą:
Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 15,32 km,
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 4,
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 40 szt.,
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 4 szt.
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1,
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 40 szt.,
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.,
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.,
Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 1 szt.,
Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 4 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2020 roku:
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0,
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 86,20 Mg CO2/rok,
3) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10.000 szt./rok,
4) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 17.500 osób/rok.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Realizacja projektu:

Data: 04.06.2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – przekazanie placu budowy.

Data: 01.10.2020 r.
Podpisano Aneks pierwszy nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-01 z dnia 01.10.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym :

Całkowita wartość projektu wynosi: 24.787.735,60 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19.665.954,82 PLN
Kwota dofinansowania: 16.716.061,58 PLN
Termin realizacji: 09.02.2016 – 31.03.2022

Data: 28.12.2020 r.
Podpisano Aneks drugi nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-02 z dnia 28.12.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym:

Całkowita wartość projektu: 24.787.735,60 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19.665.954,82 PLN
Kwota dofinansowania: 16.716.061,58 PLN
Termin realizacji: 09.02.2016 – 31.03.2022

Data: 04.06.2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – przekazanie placu budowy.

ETAP I – Przebudowa ul. Kamińskiego w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 04.06.2020 r.
 • Zakończenie: 26.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni,
 • budowa zatok postojowych na odcinku ok. 370 mb,
 • na końcu odcinka, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. 1000-lecia ciąg pieszo-rowerowy zostanie przeprowadzony na lewą stronę jezdni,
 • wykonanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów z azylem drogowym,
 • po prawej stronie jezdni przeprowadzony zostanie chodnik stanowiący dojście do zatoki autobusowej,
 • przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami i studniami.

ETAP II – Przebudowa drogi nr 5484P Rawicz – Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz – Szymanowo

 • Rozpoczęcie: 05.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości ca 564 mb

ETAP III –   Przebudowa drogi nr 5484P w Słupii Kapitulnej

 • Rozpoczęcie 27.10.2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • wymiana i dobudowa wpustów deszczowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa zjazdów do posesji,
 • wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni.

ETAP IV – Przebudowa drogi nr 5484P w miejscowościach Chojno i Golejewko

 • Rozpoczęcie 11.01.2021 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • w miejscowościach Chojno i Golejewko przebudowa w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej wraz ze zjazdami, odwodnieniem,
 • budowa instalacji kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa jezdni – wykonanie nakładki bitumicznej.

ETAP V – Przebudowa odcinka ulicy Marszałka Piłsudskiego, przebudowa chodnika – dojście do stacji PKP w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 01.03.2021 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • wydzielenie na odcinku ulicy Marszałka Piłsudskiego ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5 m,
 • chodnik – dojście do dworca stacji PKP zostanie poszerzony do szerokości 3,5 m z wydzieleniem ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m i ciągu pieszego o szerokości 1,5 m.

ETAP VI – Utwardzenie terenu pod wiatę na rowery na działce nr ewid. 136/36 obręb Rawicz – miasto przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu.

W ramach prac przewidziano utwardzenie terenu pod wiatę dla rowerów na niezagospodarownym obszarze działki 136/36, obręb Rawicz. Przewidziano również budowę dojścia dla pieszych o szerokości 1,5 i ciągu rowerowego o szerokości 2,0 m. Nawierzchni zostaną wykonane z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego (w przypadku utwardzenia pod wiatę i część dla pieszych) oraz czerwonego (ciąg rowerowy).

ETAP VII – Przebudowa ulicy 17 Stycznia i Placu Wolności w Rawiczu; utwardzenie części terenu działki 372/1.

W ramach tego etapu przewidziano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników dla ulicy 17 Stycznia i Placu Wolności poprzez:

– przebudowę istniejących krawężników betonowych,

– przebudowę istniejących chodników po stronie południowej jzdni z wydzieleniem ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szer. 2,00 m,

– przebudowę nawierzchni jezdni – wykonanie nowych dywaników asfaltowych,

– budowę nowych wpustów ulicznych,

– budowę nowych przykanalików z rur PVC.

ETAP VIII – Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Szymanowo – Słupia Kapitulna.

W ramach tego etapu przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

Wybudowana będzie również kładka na cieku wodnym Dąbroczna.

ETAP IX – Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Golejewko – Pakosław.

W tym etapie przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

W ramach zadania przebudowana oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa na potrzeby odwodnienia istniejącej jezdni, przy jej dostosowaniu do budowanego ciągu pieszo-rowerowego Golejewko – Pakosław.

ETAP X – Rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno.

W tym etapie przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

ETAP XI – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Rawiczu w zakresie budowy parkingu na 40 miejsc postojowych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę parkingu na 40 miejsc postojowych dla obsługi samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej. W ramach budowy parkingu wyznaczone zostaną drogi wewnętrzne, ciąg pieszo-rowerowy, teren pod wiatę rowerową oraz 40 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

ETAP XII – Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Pakosław – Osiek.

ramach tego etapu przewidziano na odcinku drogi powiatowej nr 5484P rozbudowę w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Przewidziano także utwardzenie nawierzchni wjazdów warstwą bitumiczną do pól w celu zapobieżenia nanoszenia gruntu z pól na jezdnię drogi powiatowej oraz zabezpieczenia krawędzi jezdni przed łamaniem.

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych