Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ślubowanie

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu Rawickiego i ślubowanie nowego radnego

Opublikowano 25 maja 2023, 11:51

Informujemy, że w dniu 25 maja br. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się się LVII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Posiedzenie rozpoczęło się ślubowaniem nowego radnego Rady Powiatu Rawickiego Piotra Popielasa, który dołączył do Rady zajmując miejsce zmarłej w kwietniu Agaty Roszak. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć Kazimierza Chudego byłego wójta Gminy Pakosław, który zmarł 24 maja br.  

Podczas posiedzenia Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz Raport o stanie Powiatu Rawickiego, obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego za 2022 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego. Następnie Rada Powiatu udzieliła Zarządowi wotum zaufania oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2022 r. jednogłośnie udzielając absolutorium Zarządowi.

Podjęto również uchwały w sprawach: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023-2034, dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok, przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” nr: FEWP.06.15-IZ.00-001/23 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 6 Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – subregion leszczyński, a także zmiany Uchwały Nr I/9/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

fot. Powiat Rawicki