Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Opublikowano 4 marca 2022, 01:55

Powiat Rawicki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 301 563,00 zł.

Całkowita wartość: 301 563,00 zł.

Cel programu:

Wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Czas trwania programu:

od  stycznia 2022 r. do  grudnia 2022 r.

UMOWA nr 67/2022/AOON z dnia 24-02-20222 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.