Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Będą podnosić kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe

Opublikowano 30 września 2022, 12:29

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSPT CKU w Bojanowie”.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie warsztatowe w sprzęt umożliwiający praktyczną naukę zawodu, kursy i szkolenia. Ponadto zostaną zorganizowane staże, a kadra  pedagogiczna placówki będzie miała możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 353 398,36 zł, w tym dofinansowanie 318 058,52 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szkoły http://zsptbojanowo.pl/