Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Bezpłatne webinarium dotyczące środków unijnych

Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków

Opublikowano 28 maja 2018, 12:56

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 17 maja br. odbyło się już po raz kolejny spotkanie w sprawie realizacji projektu  pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. 

Tym razem dotyczyło ono realizacji zadania pn. „Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków”. W spotkaniu, podczas którego omówiono postęp prac oraz poszczególne etapy procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków, udział wzięli wykonawcy, Inspektor Nadzoru oraz pracownicy Wydziału Geodezji.