Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Informacje o projekcie unijnym „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Opublikowano 3 sierpnia 2020, 10:30

Powiat Rawicki realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),

  2.  zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
    z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Wartość projektu ogółem: 244.686,07 zł

w tym:

– ze środków europejskich: 206.221,41 zł (84,28% dofinansowania)

– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 38.464,66 zł (15,72% dofinansowania).

Środki finansowe przeznaczone są dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym Projekcie.

 

Szczegółowych informacji udziela :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 43 33.

www.pcprrawicz.pl