Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Sesja Powiat Rawicki

LV SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 30 marca 2023, 12:35

W dniu 30 marca br. o godz.11.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się się LV Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

– dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023- 2034;

– dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok;

– przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;

– przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

– przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022;

– przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim;

– przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022;

– określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023;

– przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;

– petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.

fot. Powiat Rawicki

[widgetkit id=”899″ name=”2023_03_30_SESJA”]