Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
LXVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

LV SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 24 marca 2023, 08:32

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz.11.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.