Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

LVII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Opublikowano 18 maja 2023, 08:42

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 25 maja br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LVII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Raportu i debata nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2022 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2022 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023-2034.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” nr: FEWP.06.15-IZ.00-001/23 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 6 Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – subregion leszczyński.
 13. Podjęcie Uchwaływ sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.