Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
LXVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

LXVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Opublikowano 28 marca 2024, 01:58

W dniu 28 marca br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się ostatnia w tej kadencji LXVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Podczas posiedzenia Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym, a nadto radni podjęli uchwały w sprawach:

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław na 2024 rok;

– dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2024-2034;

– dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2024 rok;

– przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok;

– przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim za 2023 rok;

– przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2023;

– przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2023 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim;

– przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2023;

– zmiany Uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu;

– przyjęcia sprawozdania z realizacji zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020-2030” za rok 2023;

– realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe – Edukacja włączająca.

Jednocześnie dokonano podsumowania kadencji 2018-2024 Rady Powiatu Rawickiego i wręczono podziękowania wszystkim radnym, którzy pracowali w Radzie w tym okresie. Podziękowania skierowano również do Sekretarz Powiatu Izabeli Sarnowskiej, Skarbnik Powiatu Barbary Noga i pracowników Biura Rady.

Więcej zdjęć znajduje się na oficjalnym koncie Powiatu Rawickiego na portalu społecznościowym Facebook.