Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Obowiązek przewoźnika drogowego

Opublikowano 13 stycznia 2023, 12:55

Informujemy, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, w terminie do 15 stycznia 2023 r.

Oświadczenie dot. dysponowania bazą eksploatacyjną

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium RP łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który wydał zezwolenie, w terminie do 31 marca roku następnego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym liczby kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób