Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie o ofercie dzierżawy gruntów rolnych

Ogłoszenie o ofercie dzierżawy gruntów rolnych

Opublikowano 24 stycznia 2023, 01:26

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie informuje o możliwości wydzierżawienia 3 ha gruntu rolnego, stanowiącego część działki o nr 904/12 położonej w obrębie ewidencyjnym: Gołaszyn.

Umowa dzierżawy z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2025 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (załącznik dostępny na stronie internetowej szkoły). Pisemna oferta musi zawierać:

  1. dane oferenta: imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
  2. oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 ha za, jeden rok dzierżawy,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem ogłoszenia i jego warunkami oraz warunkami przetwarzania danych osobowych.

Oferta powinna być złożona na „Wzorze oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, a następnie dostarczona do sekretariatu Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do dn. 3 lutego 2023 r. do godziny 14:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela ZSPT CKU w Bojanowie: ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo; tel. 65 545 62 31. Szczegóły i załączniki dokumentów do wypełnienia dostępne na stronie internetowej szkoły http://zsptbojanowo.pl/ogloszenie-o-przetargu/

fot. ZSPT CKU Bojanowo