Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Zakopane

Porozumienie o partnerstwie podpisane. Powiat Rawicki i Powiat Tatrzański partnerami!

Opublikowano 30 listopada 2023, 02:16

W dn. 30 listopada br. podczas LXII sesji Rady Powiatu Rawickiego Adam Sperzyński Starosta Rawicki, Jakub Moryson Wicestarosta Rawicki, Piotr Bąk Starosta Tatrzański oraz Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański podpisali porozumienie o współpracy powiatów. Partnerstwo ma na celu m.in.: podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących współpracy Powiatów Rawickiego i Tatrzańskiego, wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i informacji w zakresie realizacji zadań samorządu terytorialnego, wspólną promocję i współdziałanie na płaszczyźnie rozwoju turystyki i sportu, popularyzację dziedzictwa kulturowego, wzajemną pomoc w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także aktywizację i współpracę lokalnych środowisk.

Jednocześnie podczas sesji Starosta Rawicki oraz Roman Sidor Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego wręczyli nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe i trenerskie.

Nagrody otrzymali:

– Zofia Ratajczak za osiągnięcia sportowe, w szczególności za zdobycie brązowego medalu w pięcioboju podczas PZLA Mistrzostw Polski U16 w Wielobojach, które odbyły się w Krakowie w dniu 17 września 2022 r.;

– Franciszek Zuter za osiągnięcia sportowe, w szczególności za zdobycie złotego medalu w konkurencji trójskok podczas PZLA Halowych Mistrzostw Polski U18, które odbyły się w Rzeszowie w dniu 13 lutego 2022 r.;

– Klaudia Piotrowska za osiągnięcia sportowe, w szczególności za zdobycie srebrnego medalu w biegu na 600 metrów podczas PZLA Mistrzostw Polski U16 – Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, które odbyły się w Słubicach w dniu 23 września 2023 r.;

– Agata Polowczyk za osiągnięcia trenerskie w piłce nożnej kobiet, a w szczególności za zdobycie tytułu Młodzieżowego Mistrza Polski w Futsalu Kobiet do lat 15 z drużyną Klubu Sportowego „Sparta” w Miejskiej Górce;

– Maciej Ratajczak za osiągnięcia trenerskie w lekkiej atletyce, a w szczególności za wyniki sportowe zawodników Zofii Ratajczak, Franciszka Zutera oraz Klaudii Piotrowskiej.

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:

– zmiany Uchwały Nr XIV/114/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego;

– dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023-2034;

– dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok;

– ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024;

– wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Rawicki oraz realizację projektu w Konkursie Grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

– przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

– powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług  e-dokumentacja i e-rejestracja;

– przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki;

– zmiany Uchwały Nr LV/426/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023;

– rozpatrzenia petycji mieszkańców Dębna Polskiego.