Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
fundusz

Powiat Rawicki otrzymał dotację z WFOŚiGW w Poznaniu

Opublikowano 30 czerwca 2023, 01:36

Starosta Rawicki od lat angażuje się w działania mające na celu utrzymanie równowagi w środowisku przyrodniczym oraz współpracuje z myśliwymi w tym zakresie. Uchwałą nr LIII/409/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 stycznia br. przyjęty został „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego”.

Głównym założeniem przedmiotowego programu jest reintrodukcja populacji zwierzyny drobnej, a sam program ma na celu wskazanie kierunku i sposobów odbudowy populacji zwierzyny na terenie powiatu. W ramach realizacji założeń programu Powiat Rawicki złożył wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności w 2023 roku, tj. na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie powiatu rawickiego”.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 7 czerwca br. przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji do kwoty 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia. Oprócz środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kuropatwy celem jej reintrodukcji zostaną przeznaczone środki własne Powiatu Rawickiego oraz środki przekazane przez sześć kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie powiatu. Całość zadania szacuje się na kwotę 110 000,00 zł.  Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 listopada br., zgodnie ze złożonym wnioskiem.