Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
pzd

Powiat Rawicki złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Opublikowano 1 lutego 2024, 02:51

Opis zadania :

Przedmiotem projektu jest budowa drogi dla rowerów z wiatami dla rowerów oraz infokioskiem, rozbudowa systemu Rawickiego Powiatowego Roweru (system roweru publicznego), a także realizacja działań informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z transportu zbiorowego i komunikacji rowerowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmie realizację następujących zadań:

1. Przygotowanie projektu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz wraz z budową miejsc obsługi ruchu rowerów oraz montażem systemu oświetlenia.

3. Rozbudowa systemu Rawickiego Powiatowego Roweru.

4. Nadzór inwestorski.

5. Działania informacyjno-promocyjne.

Zadanie dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj-wybuduj. Zamówienie obejmie zatem opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz realizację zakresu rzeczowego (robót budowlanych).

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin, w ramach której wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin, na odcinku Osiek – Dubin, na długości ok. 3,5 km.

Rozbudowa drogi polegać będzie na wykonaniu wzdłuż drogi od miejscowości Osiek w kierunku miejscowości Dubin drogi pieszo-rowerowej (nawierzchnia z betonu asfaltowego) wraz z wykonaniem przepustu przez ciek Dopływ spod Domaradzic oraz kładki nad ciekiem Orla zlokalizowanych na trasie ciągu pieszo-rowerowego. W ramach przedsięwzięcia przebudowie podlegać będą istniejące oraz wymienione zostaną ewentualnie istniejące przepusty pod zjazdami i koroną drogi, pobocza umocnione kruszywem.

Projektowany obiekt mostowy (kładka) zlokalizowany będzie na cieku rzeka Orla na trasie ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 5484P. Kładka zlokalizowana będzie poza terenem zabudowanym.

Zadanie obejmuje także budowę miejsc obsługi rowerów:

– Borek – koło cmentarza (stojak na 5 rowerów, infokiosk, ławka, kosz, wiata na rowery i infokiosk);

– Dubin – koło wiaty autobusowej (stojak na 5 rowerów);

– Jutrosin – koło Domu Kultury (stojak na 5 rowerów);

– Jutrosin – Rynek (stojak na 5 rowerów).

W ramach zadania wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome wraz z aktywnym oznakowaniem (doświetlacze przejść dla pieszych zasilane energią słoneczną i wiatrową), w miejscach w których planowana droga pieszo-rowerowa zmienia przebieg (przechodzi przez jezdnię).

Zaplanowano także wybudowanie systemu oświetlenia energooszczędnego LED (montaż 15 lamp zasilanych energią słoneczną).

W ramach projektu zrealizowana zostanie również rozbudowa systemu rowerów publicznych RPR – Rawicki Powiatowy Rower, która obejmie zakup 20 rowerów i cztery stacje rowerowe (Borek – parking przy cmentarzu, Dubin – koło istniejącego przystanku autobusowego, Jutrosin- koło Domu Kultury, Jutrosin – Rynek). Na każdej stacji zostanie zlokalizowany stojak na 5 rowerów. Oprócz tego na stacji w Borku stanie infokiosk oraz wiata na rowery i infokiosk, ławka i kosz na śmieci.

Projekt obejmuje także realizację działań mających na celu podniesienie świadomości w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego.