Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Cyfrowy Powiat

Projekt „Cyfrowy Powiat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Powiat rawicki złożył wniosek o grant do konkursu „Cyfrowy Powiat” w ramach programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał maksymalną wartość dofinansowania w kwocie 180 564,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego powiatu rawickiego w okresie 01.10.2022 – 30.09.2023 oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym. 

Efektem dzialań projektowych będzie poprawa jakości i stabilności świadczenia usług cyfrowych, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego powiatu wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Grant przeznaczony jest na cyfryzację urzędu Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w celu sprawdzenia dotychczasowo stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych.

Srodki zostaną przeznaczone na zakup licencji na systemy Microsoft Windows Server, oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz orpogramowanie do rejestrowania i agregowania logów systemowych.

Część grantu pokrywa zakup macierzy dyskowej w formie refinansowania wcześniej dokonanego przez Powiat Rawicki zakupu.

Wartość dofinansowania: 180 564,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Projekt „Cyfrowy powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemie COVID-19.

Cyfrowy Powiat - plakat