Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego- ETAP II

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Energia

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0030/20-00 z dnia 06.07.2021 r.

Aneks pierwszy Nr RPWP.03.03.01-30-0030/20-01 z dnia 17.12.2021 r.

Data rozpoczęcia projektu: 2020-04-30
Data zakończenia projektu: 2022-11-30
Całkowita wartość projektu: 2.471.872,09 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2.208.749,66 PLN
Kwota dofinansowania: 1.877.437,20 PLN

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz.

Wkład własny: 594.434,89 PLN

z tego:

Powiat Rawicki: 474.123,61 PLN
Gmina Rawicz: 120.311,28 PLN

Zaplanowane działania w projekcie, to:

  1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
  2. Opracowanie Studium Wykonalności.
  3. Prace budowlane – budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Sienkiewicza w Rawiczu.
  4. Prace budowlane – budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Poznańskiej w Rawiczu.
  5. Prace budowlane – budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Śląskiej w Masłowie.
  6. Nadzór inwestorski.
  7. Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności.
  8. Działania informacyjno-promocyjne.

Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach:

– w ciągu ul. Sienkiewicza w Rawiczu – odcinek od skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Kmicica do ul. Rawickiej w Dębnie Polskim o szacowanej długości 870,80 m (w ramach uzupełnienia oświetlenia na odcinku km 0+670,00 – km 0+870,00 zaprojektowano cztery punkty oświetleniowe hybrydowe – zasilanie solarne i siłą wiatru);
– w ciągu ul. Poznańskiej w Rawiczu – od Ronda Biały Orzeł do skrzyżowania z ul. Sierakowską (ul. Poznańska i Sarnowska) o szacowanej długości 592,93 m;
– w ciągu ul. Śląskiej w Masłowie – od skrzyżowania z ul. Żniwną do skrzyżowania z ul. Chełmońskiego (koniec zakresu inwestycji: dworzec PKP) o szacowanej długości 1048,27 m.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania promocyjno – informacyjne w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej. W ramach zadania zakłada się realizację działań informacyjno-promocyjnych składających się z następujących elementów:

– przygotowanie filmu promocyjnego,
– opracowanie mapy tras rowerowych.

Celem kampanii promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako taniego, efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu oraz wywołanie pozytywnych skojarzeń i zachowań dotyczących transportu zrównoważonego.

Projekt obejmuje także prace przygotowawcze (opracowanie projektów technicznych oraz studium wykonalności) i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz zakup tablic informacyjno-pamiątkowych.

Beneficjentem końcowym projektu jest Powiat Rawicki. Beneficjentami ostatecznymi do których skierowany jest niniejszy projekt, będą wszyscy mieszkańcy gminy Rawicz i powiatu rawickiego, a także osoby odwiedzające gminę i powiat.

Efekty rzeczowe (produkty) realizacji przedmiotowego projektu to:
– Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,512 km;
– Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie powiatu rawickiego i gminy Rawicz poprzez realizację inwestycji obejmującej budowę ścieżek rowerowych. Cel ten jest zgodny z celem działania 3.3.1 WRPO jakim jest zwiększenie wykorzystania transportu oraz wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w zakresie komunikacji powiatu rawickiego i gminy Rawicz. Jednym z głównych problemów w tym sektorze jest stosunkowo duży udział transportu samochodowego w podróżach na obszarze gminy i powiatu, w tym także w codziennych dojazdach do szkoły, pracy czy punktów usługowych. Duże natężenie ruchu samochodowego oraz brak spójnej infrastruktury rowerowej stanowią istotne bariery dla rozwoju niskoemisyjnych form transportu.

Umożliwienie sprawnego i bezpiecznego dojazdu rowerem do węzłów przesiadkowych i centrum Rawicza stworzy mieszkańcom miejscowości Załęcze, Masłowo i Dębno Polskie i Kąty – realną możliwość korzystania z niskoemisyjnych form transportu w realizacji codziennych dojazdów do miejsc pracy, nauki, rozrywki itp. Realizacja projektu poprzez poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego pozwoli na ograniczenie nakładów publicznych, jak i prywatnych potrzebnych na działania związane z jego rekultywacją, rewitalizacją i przeciwdziałanie jego degradacji. Realizacja inwestycji przyczyni się przede wszystkim do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki ograniczeniu wykorzystania samochodów osobowych w codziennych dojazdach na rzecz komunikacji publicznej i rowerów. Projekt pozwoli także na poprawę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cele projektu są spójne z szeregiem dokumentów strategicznych w tym m.in. z:
-Strategią Rozwoju Woj. Wlkp.;
-Strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju EUROPA 2020;
-Strategią Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030);
-Programem ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej;
-SPA dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do r. 2020 z perspektywą do 2030;
-PGN dla Gminy Rawicz.

Rezultaty realizacji projektu (rok osiągnięcia 2023) to:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 9,89 ton ekwiwalentu CO2/rok;
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC;
– Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 232 500 osób/rok

Ulica Sienkiewicza – zdjęcia z etapu realizacji:

Ulica Poznańska – zdjęcia z etapu realizacji:

Masłowo – zdjęcia z etapu realizacji:

Ulica Sienkiewicza – zdjęcia po zakończeniu realizacji:

Ulica Poznańska – zdjęcia po zakończeniu realizacji:

Masłowo – zdjęcia po zakończeniu realizacji:

Film promocyjny: