Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
znak

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano 17 lutego 2023, 10:45

Powiat Rawicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadanie publiczne – Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 65.387,03 zł

Całkowita wartość: 65.387,03 zł

Cel programu:

wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

(dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem)

Adresaci programu:

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • Posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjścia na zewnątrz na poziom zero;
  • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

Czas trwania programu: dofinansowanie poznano na realizację programu w latach 2023-2026

mieszkanie