Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
znak

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano 17 lutego 2023, 10:27

Powiat Rawicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadanie publiczne – Program ?Samodzielność-Aktywność-Mobilność? Mieszkanie dla absolwenta – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 84.069,05 zł

Całkowita wartość: 84.069,05 zł

Cel programu:

wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta

Adresaci programu:

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia – maksymalnie przez 36 miesięcy.

Czas trwania programu:

dofinansowanie poznano na realizację programu w latach 2023-2027

MIESZKANIE