Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania: 13.12.2021 r.

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Wartość Projektu: 4.194.462,95 PLN
Dofinansowanie Gminy Rawicz: 210.108,07 PLN
Dofinansowanie Gminy Pakosław: 420.216,13 PLN
Budżet Powiatu: 630.324,19 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.933.814,56 PLN

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości ca 2802 m, na odcinku drogi nr 5484P Słupia Kapitulna – Chojno, gmina Rawicz.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę uszkodzonej nawierzchni. Jezdnia posiadać będzie szerokość 6,0 m. Na łuku ograniczona będzie z dwóch stron opornikiem. W ramach przebudowy przewiduje się pełną wymianę konstrukcji jezdni. W ramach inwestycji zbudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami i  chodnikami. Po obu stronach drogi pobocze zostanie utwardzone destruktem asfaltowym. W ramach inwestycji przebudowane zostaną zjazdy na posesje.

Odwodnienie przebudowywanej drogi oraz elementów towarzyszących tj. zjazdów, zatok, chodników odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podłużnego i spadków poprzecznych nawierzchni do istniejących rowów, które zostaną odtworzone. Na odcinku ca 2+444 do 2+536 odwodnienie odbywać się będzie projektowanym ściekiem włączonym do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Oprócz powyższego w ramach przedsięwzięcia przewiduje się  wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego. Przejścia dla pieszych w miejscowości Chojno, w okolicy przystanku autobusowego, przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi, zostaną oznakowane znakami aktywnymi D-6 tzw. ,,przejścia bezpieczne” z doświetleniem. Na wjeździe do miejscowości Chojno (od strony Słupii Kapitulnej) oraz na wjeździe do miejscowości Słupia Kapitulna (od strony Chojna)  pobudowane zostaną wyspy dzielące na jezdni celem odgięcia toru jazdy wraz z budową radarów ze znakiem / tablicą zmiennej treści (aktywną), informujących o prędkości ruchu pojazdu.

Ponadto w miejscu lokalizacji przystanków autobusowych pobudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami i chodnikami dla pieszych.

Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim: Wartość Projektu: 4.211.682,95 PLN Dofinansowanie Gminy Rawicz: 212.615,20 PLN Dofinansowanie Gminy Pakosław: 425.230,40 PLN Budżet Powiatu: 640.022,79 PLN Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.933.814,56 PLN