Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
znak

Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno–Skrzyptowo na odcinku miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka

Opublikowano 13 listopada 2023, 09:26

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania: 13.11.2024 r.

Wykonawca: Marek Żurek ZAKŁAD USLUG OGÓLNOBUDOWLANYCH ,,MAŻUR”

Wartość Projektu wraz z nadzorem inwestorskim:               2.386.299,09 PLN
Dofinansowanie Gminy Rawicz:                                              243.129,91 PLN

Dofinansowanie Gminy Pakosław:                                           243.129,91 PLN
Budżet Powiatu:                                                                        486.259,82 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:   1.413.779,45 PLN (Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 9 listopada 2023 r.)

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 5487P na odcinku 670,35 m od posesji nr 40 w Ugodzie do posesji nr 8 we wsi Dębionka. W ramach zadania nastąpi sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, jej poszerzenie  do szerokości podstawowej 5,5 m (7,0 m na łukach) oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym przebudowywanym odcinku drogi. W ramach inwestycji przewiduje się budowę chodnika pe lewej stronie jezdni (patrząc w kierunku zachodnim). Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy na działki przylegające do pasa drogowego. W projekcie przewidziano także odtworzenie rowy przydrożne oraz przebudowany zostanie istniejący przystanek autobusowy.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podłużnego i spadków poprzecznych nawierzchni jezdni drogi pozwalających na odprowadzenie wód do rowów przydrożnych. Dodatkowo w km 0+204,00 wybudowany zostanie przepust pod koroną drogi z rur tworzywowych SN8 średnicy 300mm.

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej ma na celu poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego pomiędzy nimi, a tym samym poprawy komfortu i bezpieczeństwa. Wykonany chodnik obsługiwać będzie tereny zabudowane o funkcji mieszkaniowej pozwalający w sposób bezpieczny dostać się do placówki oświatowej (przedszkola) oraz do pozostałej części wsi, na której znajduje się chodnik. Wykonanie nowego samodzielnego oznakowanego pasa komunikacyjnego o utwardzonej nawierzchni, ukierunkowanym odwodnieniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

1. Klasa drogi – klasa Z(zbiorcza)

2. Kategoria ruchu drogi gminnej – KR 3

3. Prędkość projektowa – Vp=40 km/h

4. Droga jednojezdniowa – dwukierunkowa

5. Przekrój drogi – półuliczny i drogowy

6. Szerokość pasa ruchu – 2,75 ÷ 3,5 m

7. Szerokość nawierzchni jezdni – 5,50 m ÷ 7,00 m

8. Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% daszkowe i jednostronne

9. Szerokość poboczy – 1,0 m (umocnione kruszywem)

10. Spadek poboczy – 6,0%

11. Pochylenie skarp – 1÷1 do 1÷1,5

12. Szerokość chodnika – 1,50 m

13. Spadek poprzeczny chodnika – 2% (jednostronny do drogi)

14. Szerokość zjazdów – zgodnie z PZT

15. Spadek poprzeczny zjazdów – dostosować do istniejącego terenu.

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, 13 listopada br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 5487P Stwolno–Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka. Zadanie jest realizowane przez Powiat Rawicki, przy współpracy z Gminą Rawicz i Gminą Pakosław oraz dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nadzór inwestorski pełnić będzie Pan Jakub Starczewski Firma Jakub Starczewski STARPROJEKT.

fot. PZD w Rawiczu

przebudowa