Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz- Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie

Opublikowano 25 maja 2021, 01:38

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin wykonania: 31.05.2020 r.

Wykonawca: Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych ,MAŻUR ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz

Wartość Projektu: 1.461.212,45 PLN
Dofinansowanie Gminy Rawicz: 370.303,00 PLN
Budżet Powiatu: 360.303,45 PLN
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 730.606,00 PLN

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej drogi powiatowej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku 553,20 m do szerokości 5,5 m wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m, umocnionych kruszywem i utrwalonych emulsją asfaltową z grysem, wykonanie zatok autobusowych w km 0+237,37 (strona lewa) oraz km 0+285,19 (strona prawa) o szerokości  3,0 m i długości 20 m wyposażonych w perony szerokości 1,5 m, budowę zjazdów z kostki betonowej oraz betonu asfaltowego, budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 999,46 m  o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, odtworzenie rowów przydrożnych o nachyleniu skarp od 1:1,5 – 1:1  wraz z częściowym ich umocnieniem .

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne. W ramach poprawy odwodnienia zaprojektowano przepusty pod zjazdami  z rur PCV  SN8 o średnicy 300 mm w umocnionymi wylotami (ścianka betonowa prefabrykowana lub skarpa umocniona kamieniem ułożonym na betonie). W ramach inwestycji projektuje się wykonanie drenażu z rury perforowanej 160 mm w geowłókninie  pod ciągiem pieszo-rowerowym Ponadto projekt przewiduje odtworzenie rowów przydrożnych częściowo umocnionych płytami ażurowymi.

Oprócz powyższego w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie dodatkowego oznakowania po ukończeniu inwestycji. Obejmuje ono oznakowanie pionowe oraz poziome, którego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu we wskazanej lokalizacji, umożliwiając ruch codziennym użytkownikom po projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej.

Oznakowane zostaną: skrzyżowania ciągu pieszo-rowerowego z drogami bocznymi oraz zatoki autobusowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w miejscu, gdzie kontynuacja ruchu pieszo-rowerowego zostaje przeniesiona na przeciwną stronę drogi, zastosowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery U-11a.

Na dojeździe do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów od strony Rawicza zostanie zamontowany radar ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywny), informujący o prędkości ruchu pojazdów. Natomiast od strony Dębna Polskiego zastosowany będzie znak aktywny D-6b ,,Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.