Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 18 maja 2023, 07:12

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 22 maja br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego oraz zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 – 2034.
  8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” nr: FEWP.06.15-IZ.00-001/23 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, Priorytet 6 Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – subregion leszczyński.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.