Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 24 marca 2023, 08:30

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim za 2022 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022.
 10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 11. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.