Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 czerwca (poniedziałek) br., o godz. 08:00, w budynku Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.

 3. Prezentacja koncepcji dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2015 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnieniu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn. "Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2015 rok".

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego ma lata 2016 - 2022.

 13. Wolne głosy i wnioski.

 14. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00