Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Raport

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2023 rok

Opublikowano 6 czerwca 2024, 09:15

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Rawickiego

Zapraszam do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2023 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia złożonego Przewodniczącemu Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  2. adres zamieszkania;
  3. listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia do udziału w debacie należy dokonać do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Rawiczu – Biuro Rady, pok. 10 (I piętro), ul. Rynek 17. Raport opublikowany został na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip5.wokiss.pl/rawiczp/zasoby/files/starostwo/raporty/raport-2023.pdf

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                          (-) Maciej Jagodziński