Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wydział Komunikacji i Dróg informuje, iż w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie RP, od dnia 1 lipca 2023 r. obowiązywać będzie trzydziestodniowy termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu i złożenie wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Oferta z własnej inicjatywy – Stowarzyszenie Światło

Opublikowano 11 lipca 2023, 12:36

W związku ze złożoną przez Stowarzyszenie Światło ofertą z własnej inicjatywy dotyczącą dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury Zarząd Powiatu Rawickiego przekazuje do publicznej wiadomości treść ww. oferty. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz w oparciu o treść „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023” oferta podlega ogłoszeniu na okres 7 dni, tj. od dnia 11 lipca 2023 r. do dnia 18 lipca 2023 r.

Uwagi do treści oferty można zgłaszać w terminie do dnia 18 lipca 2023 r. na adres e-mail: punktobslugi@powiatrawicki.pl