Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski

W Starostwie Powiatowym w Rawiczu podpisano umowę wybudowanie nowoczesnych warsztatów i budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Zawodowych. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego” Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

Powiat Rawicki będzie realizował projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”. Całkowita wartość projektu to 17.977.206,29 zł, w tym kwota dofinansowania 15.153,107,74 zł.

W ramach projektu planuje się rozbudować budynek szkolny o część warsztatową oraz dydaktyczną wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną (tj. budową dróg, placów i miejsc postojowych). Dodatkowym elementem projektu będzie zakup wyposażenia pracowni w budynku warsztatowym oraz dydaktycznym.

Efektem końcowym będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, która wydatnie pomoże w przygotowaniu wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacji zawodowej na terenie powiatu rawickiego.