Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Rozpoczęcie robót budowlanych

Opublikowano 9 lutego 2018, 03:30

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu” (projekt nr RPWP.05.01.02-30-0017/16), w ramach działania 5.1 ,,Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 ,,Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, rozpoczęły się w dniu 22 stycznia 2018 r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 stycznia br.